Privacy statement & Kwaliteit

Privacy statement

Praktijk de Stap – Vitaal Mens, gevestigd te Ede-Apeldoorn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54064406, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens.

Dit privacystatement legt uit hoe praktijk de Stap – Vitaal Mens met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Toepassing

 

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie praktijk de Stap – Vitaal Mens persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers van praktijk de Stap – Vitaal Mens;
 3. bezoekers van www.praktijkdestap.nl en www.vitaalmens.com;
 4. alle overige personen die met praktijk de Stap-Vitaal Mens contact opnemen of van wie praktijk de Stap – Vitaal Mens persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens

Praktijk de Stap-Vitaal Mens verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van praktijk de Stap – Vitaal Mens zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

 

 1. Doeleinden verwerking Praktijk de Stap – Vitaal Mens

Praktijk de Stap – Vitaal Mens verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de praktijkwebsite www.praktijkdestap.nl;
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 5. het helpen vergroten van de professionele deskundigheid van de eigen medewerkers.

 

 1. Rechtsgrond

Praktijk de Stap verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van – of met het oog op – het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij.
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

 1. Verwerkers

Praktijk de Stap – Vitaal Mens kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van praktijk de Stap – Vitaal Mens persoonsgegevens verwerken. Praktijk de Stap – Vitaal Mens sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 

 1. Persoonsgegevens delen met derden

Praktijk de Stap – Vitaal Mens deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is.  Praktijk de Stap – Vitaal Mens deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

 

 1. Doorgifte buiten de EER

Praktijk de Stap – Vitaal Mens geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt praktijk de Stap – Vitaal Mens ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. Bewaren van gegevens

Praktijk de Stap – Vitaal Mens bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Praktijk de Stap – Vitaal Mens hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 

 1. Wijzigingen privacystatement

Praktijk de Stap – Vitaal Mens kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van praktijk de Stap en Vitaal Mens gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht om praktijk de Stap -Vitaal Mens te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met door een e-mailbericht te sturen naar info@praktijkdestap.nl of info@vitaalmens.com. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop praktijk de Stap – Vitaal Mens persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met door een e-mailbericht te sturen naar deze zelfde email adressen. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

 

Kwaliteit

Kwaliteit staat bij praktijk Vitaal Mens hoog in het vaandel. Kwaliteit staat bij Vitaal Mens hoog in het vaandel. Vitaal Mens houdt zich aan de de WGBO, Wkkgz, AVG en andere wet- en regelgeving, tevens aan de beroepscode van de NVGzP.

Gewerkt wordt met evidence based methodieken: ACT, EMDR, cognitieve gedragstherapie.

Jos van der Staaij is BIG geregistreerd. Hieronder vind je informatie over de beroepsverenigingen waarbij Jos van der Staaij is aangesloten en informatie over de klachtregeling.

Informatie beroepsverenigingen en klachtregeling

Jos van der Staaij is aangesloten bij de

Kwaliteit Klachtenregeling NVGzP

NVO, Nederlandse Vereniging voor orthopedagogen en de

NVGzP, Nederlandse Vereniging voor GZpsychologen.

Klachtregeling

Jos van der Staaij is aangesloten bij de klachtregeling van deze (laatste) vereniging.

In geval van onvrede of klachten over de kwaliteit kunt u deze het beste direct en open bespreken met uw hulpverlener. Dit werkt vaak het snelste. Het kan gebeuren dat u het moeilijk vindt om uw onvrede rechtstreeks te bespreken. Of dat u niet helemaal tevreden bent met het resultaat van deze bespreking.

In dat geval kunt u uw klacht aan de klachtenfunctionaris voorleggen. Deze kan u adviseren over hoe uw probleem op te lossen.

Voor contact met de klachtfunctionaris mailt u naar klachten@nvgzp.nl. U kunt binnen kantoortijden ook bellen: 06 81941801 (dhr Piet de Boer).

U kunt bij Jos van der Staaij nadere informatie vragen via de klachtregeling, Hij zal u dan een brochure overhandigen van de NVGzP.
Het indienen en de behandeling van een klacht is gratis.

BIG registratie
BIG registratie

 

link naar registratie BiG register:

https://www.bigregister.nl/?bignummer=59049725225

 

Bewaartermijn dossiers

De dossiers worden vanaf het moment van sluiting, 15 jaar bewaard binnen cliëntsysteem eposzilos (www.eposzilos.nl). Voor het inzien van uw (oude) dossier, kunt u contact opnemen met hulpverlener Jos van der Staaij. Wanneer er sprake zou zijn van uitval van hulpverlener vanwege ernstige ziekte of overlijden, dan kunt u contact opnemen met mw. Carlier, psychiater, telefoonnummer 0642120416; email: praktijk@sunnijcottage.nl.

Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: J.G. van der Staaij
BIG-registraties: 59049725225
Basisopleiding: orthopedagoog
AGB-code persoonlijk: 94006170
Praktijk informatie 1
Naam praktijk: Praktijk de Stap
E-mailadres: info@praktijkdestap.nl
KvK nummer: 54064406
Website: www.praktijkdestap.nl
AGB-code praktijk: 94055682
2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz
3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van uw praktijk en hoe uw
patiëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: Op welke problematiek/doelgroep richt uw praktijk
zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc).:
Praktijk de Stap biedt deskundige psychologische hulp aan cliënten die actief met hun problematiek
aan de slag willen gaan. Er vindt expliciet afstemming plaats op wat de cliënt zelf wil bereiken, niet
alleen bij de intake maar ook later in het hulpverleningsproces. De cliënt wordt ook betrokken in de
keuze van methodiek. Er vindt via ROM een startmeting en een eindmeting plaats. Er wordt
doelgericht gewerkt waarbij duidelijke tools worden aangereikt. De meeste aanmeldingen betreffen
problemen met angst, stemming en trauma, maar door jarenlange ervaring en scholing is er sprake
van een brede deskundigheid. Wanneer nodig worden partner, ouders of anderen betrokken. Ehealth modules worden ondersteunend ingezet.
3b. Patiënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:
Aandachtstekort- en gedrag
Pervasief
Overige kindertijd
Depressie
Angst
Persoonlijkheid
4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorgverlenende medewerkers verbonden:
Regiebehandelaar1
Naam: J.G. van der Staaij
BIG-registratienummer: 59049725225
5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):
mw. Carlier, psychiater, BIG 59048249001
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
Diagnose, consultatie, medicatie
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
huisartsenpost Apeldoorn, tel 0900 6009000
huisartsenpost Ede, tel 0318 200 800
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: ik zelden tot nooit een beroep hoef te doen op een crisisdienst.
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Nee
7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn
website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer geen voorwaarden en tarief voor no-show.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te
vinden:
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow tarief: www.praktijkdestap.nl/tarieven
8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Bij- en nascholing
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: www.praktijkdestap.nl
9. Klachten- en geschillenregeling
Mijn patiënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of
bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
J.G. van der Staaij is aangesloten bij de beroepsvereniging NVGZP en bij de klachtregeling van deze
beroepsvereniging. Voor contact met de klachtfunctionaris mailt u naar klachten@nvgzp.nl. U kunt
binnen kantoortijden ook bellen: 06 81941801 (dhr Piet de Boer).
10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Mw. Carlier, psychiater
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja
II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document
(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz
en/of gespecialiseerde ggz.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.praktijkdestap.nl (homepage)
12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de
telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
Aanmeldingen komen binnen bij J.G. van der Staaij, via de het aanmeldingsformulier van de website
www.praktijkdestap.nl; via de mail info@praktijkdestap, of worden telefonisch gedaan via 06
18729220. Een aanmelding kan ook worden gedaan via een van de samenwerkingspartners; deze zal
dan binnen een week worden gecommuniceerd met J.G. van der Staaij. Wanneer een aanmelding
binnen komt bij J.G. van der Staaij, zal deze binnen een week reageren op de aanmelding.
Afgesproken wordt op welke termijn een eerste gesprek kan plaats vinden. Wanneer een aanmelding
binnen komt bij een van de samenwerkingspartners, zal J.G. van der Staaij als regiebehandelaar in elk
geval betrokken worden bij een van de intakegesprekken. De regiebehandelaar is verantwoordelijk
voor de diagnose die wordt gesteld. Deze zal duidelijk worden gecommuniceerd met cliënt.
12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien
mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander
werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja
13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: J.G. van der Staaij
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
in principe niet, bij ingewikkelde vraagstukken wordt een collega geconsulteerd.
14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: J.G. van der Staaij
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: J.G. van der Staaij
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen
14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan of
een samenvatting hiervan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met
toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als
volgt:
Communicatie over het verloop van de behandeling is integraal onderdeel van de
therapiegesprekken. Daarnaast stel ik samen met de patiënt een behandelplan op, dat minimaal
twee keer per jaar wordt geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, ROM
14g. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,
doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
de voortgang wordt gedurende het gehele hulpverleningsproces gemonitord. Elke sessie wordt actief
stil gestaan met cliënt of de sessie zinvol is geweest voor cliënt en vindt er afstemming plaats of/dat
over de juiste zaken wordt gesproken.
14h. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Ik sta hier aan het einde van elk therapiegesprek expliciet bij stil, in hoeverre het gesprek heeft
bijgedragen aan het behalen van de afgesproken behandeldoelen.
15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en
de mogelijke vervolgstappen:
Ja
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt
hiertegen bezwaar maakt:
Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja
16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn
zorgverzekeraar/DIS:
Ja
III. Ondertekening
Naam: J.G. van der Staaij
Plaats: Ede
Datum: 8-9-2021
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld:
Ja

BIG-registratie

Jos van der Staaij is BIG geregistreerd onder nummer 59049725225. Dit betekent dat hij bevoegd is om zijn beroep uit te oefenen. Het doel van de Wet BIG is te zorgen dat de kwaliteit van onze gezondheidszorg hoog is en blijft. Ook beschermt de Wet BIG patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners. Dit doet de Wet BIG onder andere met het BIG-register. Dit register wordt uitgevoerd door het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Iedereen kan het register raadplegen.

Wet BIG: zie http://wetten.overheid.nl/BWBR0006251/2016-08-01

De gezondheidszorgpsycholoog, in het dagelijks gebruik meestal afgekort tot gz-psycholoog, is een breed opgeleide professional. Deze heeft, na een academische vooropleiding psychologie, (ortho)pedagogiek of geestelijke gezondheidskunde op doctoraal of masterniveau, een tweejarige postmasteropleiding gevolgd die toegang geeft tot inschrijving in het BIG-register.

De gz-psycholoog verricht generalistische diagnostiek en indicatiestelling en is in staat een divers repertoire aan behandelmethodieken toe te passen. De BIG-status van de gezondheidszorgpsycholoog betekent dat: de deskundigheid en de opleidingseisen wettelijk zijn vastgelegd;

 • de titel ‘gezondheidszorgpsycholoog’ wettelijk is beschermd;
 • gz-psychologen onderworpen zijn aan wettelijk tuchtrecht;
 • gz-psychologen verplicht zijn hun deskundigheid op peil te houden (herregistratieplicht).

Tot het takenpakket van de gz-psycholoog behoren: diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van uiteenlopende psychische aandoeningen, variërend van enkelvoudig tot matig complex. Bij het in kaart brengen hiervan maakt hij/zij gebruik van interviews, observatie, vragenlijsten en testen.
De behandelingen die hij/zij uitvoert, zijn doorgaans relatief kortdurend en klachtgericht, maar kunnen ook 1.800 of meer minuten (30 sessies) beslaan. Een deel van de behandelingen is in protocollen en richtlijnen beschreven. De gz-psycholoog is bij uitstek deskundig in het op maat toepassen van deze behandelingen.

van der Staaij is verder lid van

het NVO, de nederlandse vereniging voor orthopedagogen; https://www.nvo.nl, en van de

Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP); https://www.nvgzp.nl. Lidmaatschapsnummer 1350

Deskundigheidsbevordering: dit gebeurt via intervisie.

In 2018 zijn twee opleidingen gevolgd op het vlak van burn out.